برگزاری کمیته آموزش کارکنان سه ماهه اول1403

   در روز دوشنبه مورخ21/3/1403 کمیته آموزش کارکنان با حضور مدیر محترم شبکه ،معاون     بهداشتی،کارشناس مسئولین واحدها ورابط آموزش در سالن کنفرانس شبکه برگزار گردید.در این کمیته   مصوبات کمیته قبلی بررسی و پیرو بازدید مسئول محترم آموزش کارکنان معاونت بهداشتی مصوبات جدید مطرح شده است

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن