برگزاری جلسه هسته بهورزی

درروز یکشنبه مورخ27/3/1403 جلسه هسته بهورزی با حضور مدیر محترم شبکه،معاون بهداشتی،کارشناس مسئولین واحد های  گسترش،بیماریها،خانواده،تغذیه،آموزش بهداشت،مسئولین و مربیان مراکز،نماینده بهورزان و امور بهورزی در سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید.در این نشست مصوبات جلسه قبل بررسی و درخصوص موارد مطرح شده جدید بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن