هماهنگی، راهبری، نظارت و پایش حسن اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

1-شرح وظایف:

2-ترویج مفاهیم آموزشی در زمینه اهمیت ازدواج مناسب در سنین مناسب و اهمیت فرزند آوری سالم

3-تلاش در جهت ارتقای آگاهی زوجین در ابتدای زندگی زناشویی با هدف ارتقای رضایتمندی از زندگی زناشویی

4-مشاوره در راستای :

افزایش بارداری های ارادی و برنامه ریزی شده

کاهش میانگین فاصله زمانی بین ازدواج و فرزند اول

کاهش میانگین فاصله زمانی بین فرزندان

5-کاهش سقط غیر قانونی و غیر شرعی

6-تامین خدمات باروری سالم در راستای سلامت مادر و کودک

7-     ارتقای دانش و نگرش و عملکرد جامعه در زمینه عوامل مستعد کننده ناباروری

8-    تشخیص اولیه زوجین نابارور و ارجاع آنان به سطوح بالاتر

9-ارتقا وبهبودشاخص های مرتبط با سلامت مادران و کودکان با تاکید بر فرزند آوری سالم

10-تدوین برنامه عملیاتی متناظر با قوانین بالادستی

11- برگزاری جلسات جوانی جمعیت و پیگیری اجرایی سازی مصوبات

12- پایش و نظارت بر اجرایی سازی مفاد قانون بر اساس شاخص‌های مرتبط

13-جمع‌بندی و تهیه گزارش از جلسات جوانی جمعیت

14-انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق

فایل‌ها

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن