اطلاعات مراکز خدمات جامع سلامت………هفتم تیر …….

 

ردیف

اطلاعات

تعداد

1

جمعیت تحت پوشش مرکز خذمات جامع سلامت  

33575

2

تعداد خانوار های تحت پوشش

11818

3

تعداد خانه های تحت پوشش

9

4

تعداد پایگاه تحت پوشش

2

5

تعداد کل پرسنل

57

6

تعداد دانش آموز

دختر

2481

پسر

2621

7

تعداد مدارس

ابتدایی

20

متوسطه اول

5

متوسطه دوم

8

هنرستان

4

پیش دانشگاهی

-

8

تعداد اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی

475

9

تعداد مساجد

56

10

تعداد کارگاه های تحت پوشش بهداشت حرفه ای

کشاورزی

485

صنعتی

284

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن