اطلاعات مراکز خدمات جامع سلامت شهید فرزین ارجمند …………….

 

ردیف

اطلاعات

تعداد

1

جمعیت تحت پوشش مرکز خذمات جامع سلامت  

1286

2

تعداد خانوار های تحت پوشش

534

3

تعداد خانه های تحت پوشش

1

4

تعداد پایگاه تحت پوشش

1

5

تعداد کل پرسنل

6

6

تعداد دانش آموز

دختر

60

پسر

44

7

تعداد مدارس

ابتدایی

1

متوسطه اول

1

متوسطه دوم

 

هنرستان

 

پیش دانشگاهی

 

8

تعداد اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی

29

9

تعداد مساجد

11

10

تعداد کارگاه های تحت پوشش بهداشت حرفه ای

1

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن