اطلاعات مراکز خدمات جامع...... لزور......

 

ردیف

اطلاعات

تعداد

1

جمعیت تحت پوشش مرکز خذمات جامع سلامت  

625

2

تعداد خانوار های تحت پوشش

237

3

تعداد خانه های تحت پوشش

1

4

تعداد پایگاه تحت پوشش

0

5

تعداد کل پرسنل

6

6

تعداد دانش آموز

دختر

1

پسر

3

7

تعداد مدارس

ابتدایی

1

متوسطه اول

0

متوسطه دوم

0

هنرستان

0

پیش دانشگاهی

0

8

تعداد اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی

8

9

تعداد مساجد

3

10

تعداد کارگاه های تحت پوشش بهداشت حرفه ای

کشاورزی

230

صنعتی

5

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن