اطلاعات مراکز خدمات جامع سلامت ………زرین دشت …….

 

ردیف

اطلاعات

تعداد

1

جمعیت تحت پوشش مرکز خذمات جامع سلامت  

1410

2

تعداد خانوار های تحت پوشش

617

3

تعداد خانه های تحت پوشش

4

4

تعداد پایگاه تحت پوشش

0

5

تعداد کل پرسنل

8

6

تعداد دانش آموز

دختر

21

پسر

29

7

تعداد مدارس

ابتدایی

1

متوسطه اول

1

متوسطه دوم

-

هنرستان

-

پیش دانشگاهی

-

8

تعداد اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی

24

9

تعداد مساجد

6

10

تعداد کارگاه های تحت پوشش بهداشت حرفه ای

کشاورزی

0

صنعتی

11

         

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن