اطلاعات مراکز خدمات جامع سلامت………مرکز حصاربن…….

 

ردیف

اطلاعات

تعداد

1

جمعیت تحت پوشش مرکز خذمات جامع سلامت  

1397

2

تعداد خانوار های تحت پوشش

467

3

تعداد خانه های تحت پوشش

2

4

تعداد پایگاه تحت پوشش

0

5

تعداد کل پرسنل

4

6

تعداد دانش آموز

دختر

57

پسر

41

7

تعداد مدارس

ابتدایی

3

متوسطه اول

1

متوسطه دوم

0

هنرستان

0

پیش دانشگاهی

0

8

تعداد اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی

19

9

تعداد مساجد

8

10

تعداد کارگاه های تحت پوشش بهداشت حرفه ای

کشاورزی

0

صنعتی

5

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن