خانه بهداشت کتالان

نام خانه

کتالان

نام مرکز بهداشتی و درمانی

شهری و روستایی هفت تیر

نام روستاهای قمر

گدوک

نام روستاهای سیاری

-

بهورز

مرد

                                         عیسی کتال

        زن

                                        امه رضایی پور

        زن

                                                  -

سال تاسیس

1364

مالکیت

ندارد

آدرس

روستای کتالان

تلفن

-

مسافت تا مرکز بهداشتی و درمانی

12

مسافت تا مرکز بهداشت شهرستان

12

 

 

فایل‌ها