خانه بهداشت هرانده

نام خانه

هرانده

نام مرکز بهداشتی و درمانی

شهری و روستایی هفت تیر

نام روستاهای قمر

امین آباد طارس آب باریک - نمرود

نام روستاهای سیاری

 

بهورز

مرد

                                  سید نوروز حسینی

         زن

                                      سیما محمودی

         زن

                                                   -

سال تاسیس

1362

مالکیت

به نام شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه

آدرس

روستای هرانده

تلفن

76405430

مسافت تا مرکز بهداشتی و درمانی

14

مسافت تا مرکز بهداشت شهرستان

14

 

 

فایل‌ها