خانه بهداشت مزداران

نام خانه

مزداران

نام مرکز بهداشتی و درمانی

روستایی زرین دشت

نام روستاهای قمر

گذرخانی

نام روستاهای سیاری

-

بهورز

مرد

                                                  -

زن

                                                  -

زن

                                    سیده سهیلا کیایی

سال تاسیس

 

مالکیت

ندارد

آدرس

روستای

تلفن

76453330

مسافت تا مرکز بهداشتی و درمانی

300 متر

مسافت تا مرکز بهداشت شهرستان

37

 

 

فایل‌ها