خانه بهداشت لزور

نام خانه

لزور

نام مرکز بهداشتی و درمانی

روستایی لزور

نام روستاهای قمر

اهنز

نام روستاهای سیاری

-

بهورز

مرد

                                   مصطفی اسفندیار

         زن

                                      مریم اسفندیار

         زن

                                     فاطمه اسفندیار

سال تاسیس

1360

مالکیت

آدرس

روستای لزور

تلفن

76432414

مسافت تا مرکز بهداشتی و درمانی

ضمیمه مرکز

مسافت تا مرکز بهداشت شهرستان

42

 

 

فایل‌ها