خانه بهداشت طرود

نام خانه

طرود

نام مرکز بهداشتی و درمانی

شهری و روستایی هفت تیر

نام روستاهای قمر

ندارد

نام روستاهای سیاری

ارو

بهورز

مرد

                                     ابوالفضل نجاتی

         زن

                                            ثریا کلیچ

         زن

                                                   -

سال تاسیس

1374

مالکیت

به نام شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه

آدرس

روستای طرود

تلفن

76418214

مسافت تا مرکز بهداشتی و درمانی

24

مسافت تا مرکز بهداشت شهرستان

24

 

 

فایل‌ها