طرود

نام خانه بهداشت

 

 1.  

شهدای 7تیر

نام مرکز بهداشتی و درمانی

 

 1.  

آرو

نام روستاهای قمر

 

 1.  

حاج کاله-غرقاب-لترو-کبود در-پاپون چال-هلی در-تشتین

نام روستاهای سیاری

 

 1.  

 

زن

بهورز

 

 1.  

 

مرد

 1.  

1زن

مشترک

 1.  

1374

سال تاسیس

 

 1.  

دولتی

مالکیت

 

 1.  

روستای طرود،خیابان شهید سیروس کلیچ ،کوچه خانه بهداشت ،خانه بهداشت طرود

آدرس

 

 1.  

76418214

تلفن

 

 1.  

 

20کیلومتر

مسافت تا مرکز بهداشتی و درمانی

 

 1.  
 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن