خانه بهداشت سرانزا

نام خانه

سرانزا

نام مرکز بهداشتی و درمانی

شهری و روستایی هفت تیر

نام روستاهای قمر

کمند

نام روستاهای سیاری

طارم - گورسفید

بهورز

مرد

                                                  -

        زن

                                      فاطمه چهارپاشلو

         زن

                                                  -

سال تاسیس

1365

مالکیت

به نام شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه

آدرس

روستای سرانزا

تلفن

76430064

مسافت تا مرکز بهداشتی و درمانی

18

مسافت تا مرکز بهداشت شهرستان

18

 

 

فایل‌ها