خانه بهداشت دهگردان

نام خانه

دهگردان

نام مرکز بهداشتی و درمانی

روستایی زرین دشت

نام روستاهای قمر

ندارد

نام روستاهای سیاری

-

بهورز

مرد

                                                  -

زن

                                                  -

زن

                                حکیمه خاتون سنگینیان

سال تاسیس

1365

مالکیت

ندارد

آدرس

روستای دهگردان

تلفن

76421510

مسافت تا مرکز بهداشتی و درمانی

3

مسافت تا مرکز بهداشت شهرستان

40

 

 

فایل‌ها