خانه بهداشت درده

نام خانه

درده

نام مرکز بهداشتی و درمانی

شهری و روستایی هفت تیر

نام روستاهای قمر

پیرده

نام روستاهای سیاری

کاوده کدوده

بهورز

مرد

                                     محسن تاج الدین

        زن

                                          شبنم پرچ

        زن

                                                 -

سال تاسیس

1364

مالکیت

ندارد

آدرس

روستای درده

تلفن

76419123

مسافت تا مرکز بهداشتی و درمانی

35

مسافت تا مرکز بهداشت شهرستان

35

 

 

فایل‌ها