خانه بهداشت حصاربن

نام خانه

حصاربن

نام مرکز بهداشتی و درمانی

روستایی حصاربن

نام روستاهای قمر

ندارد

نام روستاهای سیاری

-

بهورز

مرد

                                                  -

زن

                                                  -

زن

                                                  -

سال تاسیس

1365

مالکیت

به نام شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه

آدرس

روستای حصاربن

تلفن

76439377

مسافت تا مرکز بهداشتی و درمانی

ضمیمه مرکز

مسافت تا مرکز بهداشت شهرستان

63

 

 

فایل‌ها