خانه بهداشت جلیزجند

نام خانه

جلیزجند

نام مرکز بهداشتی و درمانی

شهری و روستایی هفت تیر

نام روستاهای قمر

بادرود نام آور

نام روستاهای سیاری

 

بهورز

مرد

                                                  -

        زن

                                          ربابه سراج

        زن

                                        رقیه حسینی

سال تاسیس

1362

مالکیت

به نام شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه

آدرس

روستای جلیزجند

تلفن

76449313

مسافت تا مرکز بهداشتی و درمانی

17

مسافت تا مرکز بهداشت شهرستان

17

 

 

فایل‌ها