خانه بهداشت انزها

نام خانه

انزها

نام مرکز بهداشتی و درمانی

روستایی زرین دشت

نام روستاهای قمر

ندارد

نام روستاهای سیاری

-

بهورز

مرد

                                                  -

         زن

                                                  -

         زن

                                 اعظم حاجی انزهایی

سال تاسیس

1365

مالکیت

به نام شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه

آدرس

روستای انزها

تلفن

76456356

مسافت تا مرکز بهداشتی و درمانی

2

مسافت تا مرکز بهداشت شهرستان

35

 

 

فایل‌ها