خانه بهداشت آتشان

نام خانه

آتشان

نام مرکز بهداشتی و درمانی

روستایی زرین دشت

نام روستاهای قمر

زرین دشت

نام روستاهای سیاری

-

بهورز

        مرد

                                                  -

         زن

                                                  -

        زن

                             شهربانو رضایی انزهایی

سال تاسیس

1365

مالکیت

به نام شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه

آدرس

روستای آتشان

تلفن

76453904

مسافت تا مرکز بهداشتی و درمانی

2

مسافت تا مرکز بهداشت شهرستان

38

 

 

فایل‌ها