خانه بهداشت سمین دشت

نام خانه

سیمین دشت

نام مرکز بهداشتی و درمانی

روستایی حصاربن

نام روستاهای قمر

گجه -محمود آباد –کبوتردره – دمی آقا

نام روستاهای سیاری

موین- سرچشمه–مقصود آباد

بهورز

مرد

                                    خسرو آقارضایی

        زن

                                      افسانه تن زاده

        زن

                                                 -

سال تاسیس

1364

مالکیت

به نام شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه

آدرس

روستای سیمین دشت

تلفن

76437223

مسافت تا مرکز بهداشتی و درمانی

5

مسافت تا مرکز بهداشت شهرستان

58

 

فایل‌ها