پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨ - 
1 2
  
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معرفی واحد های ستادی > بهداشت مدارس  

 

شرح وظايف واحد سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس ستاد شهرستانها

1-      جمع آوري وجمع بندي آناليزاطلاعات وآمارفعاليتها وگزارش به واحدسلامت جوانان ، نوجوانان ومدارس معاونت

          بهداشتي

2-      بررسي وشناخت وضع موجود به منظورتعيين نيازها و اولويت ها

3-      همكاري وانجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت نوجوانان وجوانان ، مدارس

4-      تشكيل وشركت دركميته هاي علمي ، فني شهرستانها بمنظور بهره گيري تجارب

5-      شركت وبرگزاري كارگاه وكلاسهاي آموزشي و...

6-   تهيه وتدوين وارائه متون ، رسانه ومدول هاي علمي آموزشي درزمينه بهداشت مدارس براي گروههاي هدف 

       برنامه هاي بهداشت مدارس ( دانش آموزان ، والدين ، پرسنل وكاركنان مدارس ومعلمين )

7-      اجراي ضوابط ، استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي

8-      بررسي وشناخت شاخص هاي سلامت ومشكلات موجود درمراكزبهداشتي و اقدام درجهت رفع آنها

9-       انجام هماهنگي هاي درون بخش

10-    تلاش درجهت اعتلاي سطح دانش فني وعلمي فردي

11-    تلاش درجهت تقويت انگيزه وخلاقيت كاركنان ، پويا سازي وارتقاء سيستم

12-    بررسي وضعيت موجود وبرآورد نيازهاي مالي ، نيروي انساني ، ملزومات ، تجهيزات وفضاي فيزيكي

13-    هماهنگي وهمكاري با سايربخشهاي مرتبط درجهت توسعه برنامه سلامت مدارس

14-     هماهنگي وهمكاري با اداره آموزش وپرورش مناطق تحت پوشش

15-    فراهم نمودن زمينه جلب مشاركت دانش آموزان ، كاركنان مدارس ، والدين دانش آموزان وسايرافراد در ارتقاء 

        بهداشت مدارس

16-    همكاري با واحد سلامت جوانان ومدارس معاونت بهداشتي در برنامه ريزي هاي تفضيلي

17-    نظارت ، پايش ، ارزشيابي مستمر و مداوم و فعاليتهاي بهداشت مدارس درمراكز بهداشتي درماني وخانه هاي 

        بهداشت  تابعه

18-    تهيه وتدوين برنامه جامع عملياتي سالانه واحد براساس شاخص هاي ارسالي معاونت

               19-    تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان و مدارس درمنطقه تحت پوشش

             

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه
آدرس : فیروزکوه، میدان راه آهن، شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه

تلفن : 76442627-76442130- 021
پست الکترونیک : fnh@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.